Japon Balığı: Japon Balığı Antibiyotik

Japon Balığı Antibiyotik

Japon balığı hastalıklarında antibiyotik etkinliğini araştıran bilimsel makaleden bazı bölümlere aşağıda yer verilmiştir.

JAPON (Carassius auratus) BALIKLARINDAN İZOLE VE İDENTİFİYE EDİLEN AEROMONAS HYDROPHILA, A. CAVIAE VE A. SOBRIA TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK HASSASİYETLERİ, HEMOLİTİK AKTİVİTELERİ VE SİDEROFOR ÜRETİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Jale KORUN, Hatice BETÜL TOPRAK 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZET 
Çalışmada hasta japon (Carassius auratus) balıklarından izole edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria suşlarının siderofor üretimleri, hemolitik aktiviteleri ve antibiyotik hassasiyet ve / veya direnç durumları değerlendirilmiştir. Japon balıkları Antalya da ki ticari bir işletmeden temin edilmiştir. Laboratuar çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Balıklar dış yönden incelendikten sonra steril koşullarda otopsileri yapılmıştır. Dış ve iç klinik bulgular kaydedilmiştir. Dalak, karaciğer ve böbrekten Beyin Kalp İnfüzyon Agar (BHIA) içeren besiyerlerine ekimler yapıldıktan sonra besiyerleri 22 ˚C de 48 saat süre ile inkübe edilmiştir. Hasta balıklarda (sekiz adet; 80-120 g) solgun solungaçlar, yüzgeçlerde erime, karın kısmında şişkinlik gözlenmiştir. İnternal olarak, böbrek ve karaciğerler solgun olup, genişlemiş dalak ve ascites tespit edilmiştir. Morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal testler iç organlardan alınan örneklerden izole edilen kolonilerin saf kültürlerinin fenotipik özelliklerini tespit etmek için uygulanmıştır. İzole edilen bakteriler Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria olarak identifiye edilmiştir. Bakteri suşlarının hemolitik aktiviteleri ile siderofor üretimlerinin pozitif olduğu bulunmuştur. Antibiyotik hassasiyet sonuçlarına göre, suşların hepsi ampicillin ve tetracycline’e direnç göstermiştir. 
Anahtar kelimeler: Carassius auratus, hareketli aeromonaslar, antibiyotik hassasiyeti, siderofor, hemolitik aktivite.

GİRİŞ 
Bakteriyel enfeksiyonların balık sağlığı ve ülke ekonomisine olan etkileri değişmekle birlikte, bu etki ciddi boyutlarda da olabilmektedir. Bazı enfeksiyonlar, balıklarda yüksek oranda ölümlere neden olurken, bazıları kronik, düşük seviyede kayıplara yol açmakta, bir kısım bakteriyel enfeksiyonlar ise balıklarda dış yönden hoş olmayan görüntülere neden olarak pazarlanabilmelerine engel olabilmektedir (Stoskoph, 1993). Balıklarda bakteriyel enfeksiyonlara neden olan türler arasında Aeromonas cinsi bakteri türleri de bulunmaktadır. Aeromonadlar, karakteristik olarak tatlı su bakterileri olup hareketli türleri Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria akvatik hayvanların mikrobiyal florasının bileşenleri olmakla birlikte, koi, sazan gibi tatlı su balık türlerinde de hemorajik septisemiye neden olurlar (Aoki, 1999; Noga, 1996). Konak içinde, bakteriyel enfeksiyonun devamlılığı patojenin konaktan demir gibi besinleri elde etme yeteneğine bağlıdır (Payne, 1993; Guerinot, 1994; Finlay ve Falkow, 1997; Mathew ve ark., 2001). Demir, bakterinin koloni oluşturması ve devamlılığı için önemli olup, patojen bakteri türlerinin çoğu siderofor üretir ve sideroforFe+3 kompleksini hücre içine nakleder (Mietzner ve Morse, 1994; Ferguson ve ark., 1998). Bununla birlikte, demir metabolizması septisemi oluşumu için tek sınırlayıcı faktör olmayabilir (Thune ve ark., 1993; Mietzner ve Morse, 1994; Mathew ve ark., 2001). Patojenik suşlara sahip bakteriyel türler genel olarak hemolitik aktivite göstermektedir. Bu özellik, çoğu kez patojenik ve patojenik olmayan suşları ayırt edici bir grup özellik arasında yer almaktadır (Horne, 1982). Hareketli Aeromonas türlerine ilgi gösterilmesinin nedeni; balık yetiştiricilik ortamlarında kayıplara yol açmaları, balık, deniz kabukluları, kurbağa ve insan dahil olmak üzere geniş bir konak dağılımına sahip olmalarıdır (Austin ve Adams, 1996; Janda ve Abbott, 1996; Uzel ve Uçar, 2000). Bu çalışmanın amacı; hasta japon balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. sobria ve A. caviae suşlarının in vitro koşullarda siderofor üretimlerini, hemolitik aktivitelerini ve antibiyotik hassasiyet ve/veya direnç durumlarını değerlendirmektir.

japon balığı antibiyotik direnciTARTIŞMA 
Aeromonas hydrophila ve diğer hareketli aeromonadlar çoğu kez balıklardaki bakteriyel hemorajik septisemiler ve ülser durumları ile alakalı organizmalar olarak ifade edilir (Cipriano, 2001). Bu çalışmada hasta balıklarda gözlenen solgun solungaçlar, karın kısmında şişkinlik, karaciğer ve böbreklerin solgun oluşu, bağırsağın hemorajik ve gıda yönünden boş olması ayrıca sarı renkli sıvı ile dolu olması, ascites gibi bulgular diğer araştırıcıların bildirdiği bulgulara benzerlik göstermiştir (Huizinga ve ark., 1979; Austin ve Austin, 1999). Aeromonas cinsi, Gram-negatif, okdidaz ve katalaz pozitif, heterotrofik, halofilik olmayan ve fakültatif olarak anaerobik bakteri türlerini içerir (Holmes ve ark., 1996; Valera ve Esteve, 2002). A. hydrophila, A. caviae ve A. sobria mezofilik hareketli aeromonad türlerinden olup, A. sobria L-arjinin ve L-arabinoz’u kullanmaması ile diğer iki türden ayırt edilirken, A. hydrophila ve A. sobria ise sisteinden H2S üretmesi ve glukozun fermentasyonundan gaz üretmesi ile A. caviae’den ayırt edilir (Valera ve Esteve, 2002; Cipriano, 2001; Popoff, 1994; Frerichs, 1993). Mevcut çalışmada hasta japon balıklarından izole edilen ve A. hydrophila olarak identifiye edilen 8 suşun arjinin dihidrolaz pozitif oldukları, glukoz fermentasyonundan gaz oluşturdukları, sisteinden H2S ürettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgular, diğer araştırıcıların bulgularına benzerlik göstermiştir (Cipriano, 2001; Aoki, 1999; Popoff, 1994). Çalışmada izole edilen altı suştan beş’i, H2S üretimleri negatif ve glukozun fermentasyonundan asit oluşturmadıkları için A. caviae olarak identifiye edilirken, bir suş ise sisteinden H2S üretmesi ve glukozun fermentasyonundan gaz oluşturması ve arabinozu kullanmaması sebebi ile A. sobria olarak identifiye edilmiştir. Bu bulgular, Cipriano (2001), Popoff (1994) tarafından bildirilen bulgulara benzerlik göstermiştir. Çolakoğlu ve ark. (2005), Valera ve Esteve (2002), Aeromonas türlerinin TCBS de gelişme gösterdiklerini ve sarı renkli koloni oluşturduklarını bildirmiştir. Bu çalışmada da izole ve identifiye edilen hareketli Aeromonas suşları, TCBS de gelişme göstererek, sarı renkli koloniler üretmişlerdir. Ancak, % 1.5 NaCl eklenerek hazırlanan TCBS besiyerinde ise bakterilerin üremedikleri tespit edilmiştir. Hareketli aeromonadlarda beta-hemolizin’in virülens faktörü olduğu bildirilmiştir (Majeed ve MacRae, 1994). Bu çalışmada hasta balıklardan izole ve identifiye edilen 11 A. hydrophila, 1 A. sobria ve 3 A. caviae suşunun %5 koyun kanı içeren Trypticase Soy Agar da beta-hemoliz meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, diğer araştırıcıların bulgularına benzerlik göstermiştir (Hatha ve ark., 2005; Cipriano, 2001). Janda (1991), Santos ve ark. (1988) Aeromonas türlerinin siderofor ürettiğini 781 bildirmiştir. Mevcut çalışmada A. hydrophila, A. sobria ve A. caviae suşlarının CAS agarda siderofor üretimlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, tüm hareketli Aeromonas suşlarının Joseph ve Carnahan (1994)’nın belirttiği gibi ampicillin’e dirençli oldukları gözlenmiştir. Bununla birlikte, çalışılan bütün suşların tetracycline’e dirençli oldukları da tespit edilmiştir. Chang ve Bolton (1987) A. hydrophila’nın Asya izolatlarının Avustralyadan izole edilenlere göre tetracycline’e daha yüksek oranlarda dirençli olduklarını bulmuştur. Bu durum, antibiyotik ilave edilmiş yemlerin sürekli kullanımlarının doğal ortamlardaki dirençli bakteriyel patojenlerin daha fazla yayılmasını teşvikle sonuçlanabilmektedir (Hatha ve ark., 2005; Redmayne, 1989). 

SONUÇ 
Bu çalışmanın sonucunda; hasta japon balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. sobria ve A. caviae suşlarının in vitro koşullarda siderofor üretimlerinin, hemolitik aktivitelerinin pozitif olduğu ve antibiyotik hassasiyet durumları değerlendirildiğinde ampicilline’e direnç göstermekle birlikte, tetracycline’de dirençli oldukları bulunmuştur.  

Makalenin tamamı için: akuademi.net

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Üye olmadan yorum yazmak için yorumlama biçimini "adı" ya da "anonim" olarak seçebilirsiniz.