Japon Balığı: Japon Balığı Makaleleri

Japon Balığı Makaleleri

Renkli Tanklarda Japon Balıklarının (Cyprinus auratus, 1778) Renklendirilmesi ve Gelişmesi Üzerine Bir Çalışma

Müge Aliye Hekimoğlu 
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 35100, İzmir, Türkiye 

Özet: Çalışma kapsamında japon balıklarının (Cyprinus auratus, 1778) beyaz (sarımsı beyaz) ve kırmızı boyalı tanklarda gelişmeleri ve renklenme durumları incelenmiştir. Denemeye alınan balıklarda gelişme kırmızı tanklarda daha yüksek bulunmuştur. Fakat varyasyon değerleri de oldukça yüksektir. Renklenme açısından kırmızı tanklarda turuncu renkli balık oranı %95 iken bu değer Normal tanklarda yetiştirilen balıklarda %63 olarak saptanmıştır. Devamı>>Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi

M. Şener Ural1 , Yaşar Özdemir2 
1 Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Programı, 23740, Keban, Elazığ, Türkiye 
2 Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ, Türkiye

Özet: Bu çalışmada; japon balıklarının eşeysel olgunluk ve üreme dönemi, yumurta alımı, varyetelerin çaprazlanması, yumurta verimi ve yumurtaların kuluçkalanması, larvaların beslenmesi ve melezlerin özellikleri belirlendi. Melezlerin özelliklerinin belirlenmesinde ise yavruların yaşama oranı, renklenme, kuyruk yüzgecinin çift veya tek oluşu, anal yüzgecin çift veya tek oluşu, dış görünüş olarak meydana gelen bozukluklar ve bunlara bağlı olarak ana-babaya benzerlik oranları incelendi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ana-babaya benzerlik oranı en düşük Oranda ♂ x Veiltail ♀ (%10.06) ve Veiltail ♂ x Oranda ♀ (%9.22) gruplarında, en yüksek Ryukin ♂ x Oranda ♀ (%47.75) grubunda elde edildi. Sonuç olarak, aynı özelliklere sahip varyeteler birbirleri ile çaprazlandığında verimli sonuçlar alınamadı. En verimli sonuçlar Oranda x Ryukin ve Ryukin x Veiltail çaprazlamalarından elde edildi. Devamı>>KIRMIZIBAŞ ORANDA JAPON (Carassius auratus L., 1758) BALIĞININ ÜREMESİ, EMBRİYO VE LARVA GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zafer KARSLI, Orhan ARAL, Dilek ŞAHİN, Gaye DOĞAN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ


ÖZET: Bu çalışmada, Kırmızıbaş Oranda Japon balığının (Carassius auratus L., 1758) üremesi, embriyo ve larva gelişmesi incelenmiştir. Araştırmada anaç balık olarak 32,45 g ağırlık ve 14,6 cm boydaki dişi ile 31.80 g ağırlık ve 14,8 cm boydaki erkek kullanılmıştır. Akvaryum suyu sıcaklığı termostatlı ısıtıcı kullanılarak 21±1 ºC’ye ayarlanmış ve sürekli aynı seviyede tutulmuştur. Yeni bırakılmış yumurtanın çapı ortalama 0,55±0,01 mm olarak belirlenmiştir. Yumurtalar döllendikten sonra inkubasyon 71 saatte tamamlanmıştır. Larvalar besin kesesini 49 saatte absorbe edip 4,28±0,04 mm total boya ulaşmışlardır. Devamı>>


Balık Büyüklüğünün Japon Balıklarında (Carassius auratus) Pigmentasyon Üzerine Etkisi

Mahmut YANAR, Nazmi TEKELİOĞLU
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı, Adana-TÜRKİYE


Özet: Balık büyüklüğünün, japon balığında (Carassius auratus) pigmentasyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Pigmentasyon ölçümü, spektrofotometrik yöntemle yapılmış olup, balık derisindeki total karotenoyit miktarları saptanmıştır. Zeaksantin katkılı diyetle (75 mg/kg) 60 gün beslenen dört farklı ağırlıktaki balıkların derilerinde, deneme sonu itibariyle, 1.52 g ağırlık grubunda 19.23±0.46; 4.19 g ağırlık grubunda 29.06±0.64; 7.35 g ağırlık grubunda 31.10±0.53 ve 13.11 g ağırlık grubunda ise 35.28±0.65 mg/kg total karotenoyit biriktiği saptanmıştır. Buna göre, pigmentasyonun balık büyüklüğüne bağlı olarak arttığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Pigmentasyon, balık büyüklüğü, japon balığı, Carassius auratus. Devamı>>


JAPON (Carassius auratus) BALIKLARINDAN İZOLE VE İDENTİFİYE EDİLEN AEROMONAS HYDROPHILA, A. CAVIAE VE A. SOBRIA TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK HASSASİYETLERİ, HEMOLİTİK AKTİVİTELERİ VE SİDEROFOR ÜRETİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Jale KORUN, Hatice BETÜL TOPRAK 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZET: 
Çalışmada hasta japon (Carassius auratus) balıklarından izole edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria suşlarının siderofor üretimleri, hemolitik aktiviteleri ve antibiyotik hassasiyet ve / veya direnç durumları değerlendirilmiştir. Japon balıkları Antalya da ki ticari bir işletmeden temin edilmiştir. Laboratuar çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Balıklar dış yönden incelendikten sonra steril koşullarda otopsileri yapılmıştır. Dış ve iç klinik bulgular kaydedilmiştir. Dalak, karaciğer ve böbrekten Beyin Kalp İnfüzyon Agar (BHIA) içeren besiyerlerine ekimler yapıldıktan sonra besiyerleri 22 ˚C de 48 saat süre ile inkübe edilmiştir. Hasta balıklarda (sekiz adet; 80-120 g) solgun solungaçlar, yüzgeçlerde erime, karın kısmında şişkinlik gözlenmiştir. İnternal olarak, böbrek ve karaciğerler solgun olup, genişlemiş dalak ve ascites tespit edilmiştir. Morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal testler iç organlardan alınan örneklerden izole edilen kolonilerin saf kültürlerinin fenotipik özelliklerini tespit etmek için uygulanmıştır. İzole edilen bakteriler Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria olarak identifiye edilmiştir. Bakteri suşlarının hemolitik aktiviteleri ile siderofor üretimlerinin pozitif olduğu bulunmuştur. Antibiyotik hassasiyet sonuçlarına göre, suşların hepsi ampicillin ve tetracycline’e direnç göstermiştir. Devamı>>

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Üye olmadan yorum yazmak için yorumlama biçimini "adı" ya da "anonim" olarak seçebilirsiniz.