Japon Balığı: Oranda Japon Balığı Üretimi

Oranda Japon Balığı Üretimi

Red cap oranda japon balığı üretimi, embriyo ve larva gelişimi ile ilgili bilimsel makalenin giriş, tartışma ve sonuç bölümleri aşağıdadır.

KIRMIZIBAŞ ORANDA JAPON (Carassius auratus L., 1758) BALIĞININ ÜREMESİ, EMBRİYO VE LARVA GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zafer KARSLI, Orhan ARAL, Dilek ŞAHİN, Gaye DOĞAN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZET: Bu çalışmada, Kırmızıbaş Oranda Japon balığının (Carassius auratus L., 1758) üremesi, embriyo ve larva gelişmesi incelenmiştir. Araştırmada anaç balık olarak 32,45 g ağırlık ve 14,6 cm boydaki dişi ile 31.80 g ağırlık ve 14,8 cm boydaki erkek kullanılmıştır. Akvaryum suyu sıcaklığı termostatlı ısıtıcı kullanılarak 21±1 ºC’ye ayarlanmış ve sürekli aynı seviyede tutulmuştur. Yeni bırakılmış yumurtanın çapı ortalama 0,55±0,01 mm olarak belirlenmiştir. Yumurtalar döllendikten sonra inkubasyon 71 saatte tamamlanmıştır. Larvalar besin kesesini 49 saatte absorbe edip 4,28±0,04 mm total boya ulaşmışlardır. 

Türkiye’de akvaryum konusu yeni olup, 40-50 senelik bir geçmişe sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ana amaç bu üretim dalından ekonomik bir gelir elde etmektir. Süs balıkları yetiştiriciliği her ne kadar bir merak konusu ise de bu konuda çalışan işletmeler gün geçtikçe artmakta ve oldukça önemli oranlarda gelir elde etmektedirler. Bu nedenle akvaryum konusu su ürünleri üretimi içerisinde ekonomik önemi olan bir iş kolu durumuna gelmiştir (Alpbaz, 1993; Hekimoğlu, 1997; Alpbaz, 2005). Dünyada akvaryum balıkçılığının japon balıklarının (Carassius auratus Linneaus) yetiştiriciliği ile Çin’de başladığı kabul edilmektedir. Renkli japon balıkları Avrupa’ya 17. yüzyılda getirilmeye başlanmış ve çok kısa sürede popüler olmuşlardır (Altınköprü, 1990; Alpbaz, 2000; Türkmen ve Alpbaz., 2001). Japon balıkları Sazangiller (Cyprinidae) ailesi içinde yer alırlar. Çin kökenli olan bu balıkların orijinlerinin gümüşi-gri veya gri-yeşil renkte gösterişsiz balıklar oldukları bildirilmektedir. Günümüzde gerek Çin ve gerekse Japon kökenli olanlara altın parlaklığında olmaları nedeniyle “Goldfish” adı verilmekte, ülkemizde ise “Japon balıkları” olarak bilinmektedirler. Japon balıkları Asya ve Avrupa’da yaygın olarak 644 bulunan Carassius auratus türünün havuz ve akvaryumlarda yetiştirilen bir formudur (Alpbaz, 1993). Japon balıkları 18-22 ºC su sıcaklığında ürerler. Yapışkan özellik taşıyan yumurtalar genelde akvaryumlar içerisinde, bitki kökleri ve yaprakları ile akvaryum camı üzerine dişi tarafından bırakılır. Erkek balığın yumurtaları döllemesinden sonra yaklaşık larvalar su sıcaklığına bağlı olarak 3-5 günde yumurtadan çıkar ve yaklaşık 1-2 gün içerisinde de besin keselerini tüketerek dışardan yem almaya başlarlar (Wiegand, 1995; Şahin, 1999). Japon balıklarının yumurta verimi genel olarak 1000-25000 adet/dişi olarak bildirilmektedir (Temelli ve ark., 1991). Bu çalışmada Japon balığı varyetelerinden kırmızıbaş oranda balığı laboratuar şartlarında sabit su sıcaklığında (21±1 ºC) üretilerek, üreme özellikleri, larva ve yavru gelişim aşamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, kırmızıbaş oranda balığının inkubasyon süresinin 21±1 ºC’de 71 saat olduğu, besin kesesini ise 49 saatte tükettiği tespit edilmiştir. Alpbaz (2005)’ın Cyprinus carpio balıkları üzerinde yaptığı çalışmadaki değerlerle elde edilen sonuçlar paralellik göstermiştir. Carassius auratus üzerinde yapılan çalışmada inkubasyon süresinin 3–5 gün olduğu, açılan yumurtalardan çıkan larvaların 3 gün içerisinde besin kesesini tüketerek dışardan yem almaya başladıkları belirlenmiştir (Temelli, 1989). Temelli ve Alpbaz (1991) 18 ºC’de Carassius auratus türlerinde inkubasyon süresinin 5 gün sürdüğünü bildirmiştir. Elde edilen bu sonuçların su sıcaklığından ileri geldiği tahmin edilmektedir. Carassius auratus üzerinde yapılan çalışmalarda yumurta çapının 1,20–1,70 mm arasında olduğu bildirilmektedir (Wang ve Kernehan, 1979). Bu çalışmada ise yumurta çapının 0,52–1,66 mm arasında olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre inkubasyon süresince yumurta çapı zamana göre doğru orantılı olacak şekilde artmıştır (Çizelge 2; Şekil 2). Bunun yanında, besin kesesine ait kısa ve uzun eksen boyları total boy arttıkça azalmıştır, yani besin kesesi boyutu ile total boy arasında ters bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3; Şekil 7). Elde edilen bu sonuçlar ile çalışmayla ilgili olan literatürlerle (Senoo ve ark., 1994; Bayraklı ve ark., 2001) paralellik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda Japon balıklarının yumurtalarının ilk açıldığı dönemdeki larva boylarının 4,0–4,5 mm arasında olduğu belirtilmektedir (Wang ve Kernehan, 1979). Bu çalışmada ise ilk dönem larva boyları 2,49–2,61 mm olarak tespit edilmiştir. Bu sonucun araştırmada yer alan Japon balığı varyetesinin üreme özelliklerinden ileri geldiği düşünülmektedir. C. auratus türünde besin kesesi ilk tüketildiğinde larva boyunun 4,6 mm olduğu belirlenmiştir. Wang ve Kernehan (1979) ise C. auratus türünde ilk larva boyunu 5,8 mm olarak belirtmişlerdir. 650 Yapılan bu araştırma ile kırmızıbaş oranda Japon balığının üreme özellikleri laboratuvar koşullarında belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bu balığın yumurta ve larva gelişiminin su sıcaklığına bağlı olarak (21±1ºC) 5 günde tamamlandığı tespit edilmiştir. Akvaryum balıkları yetiştiriciliği ve bu konu ile ilgili sektör birçok ülkede ticari açıdan önemli bir yer tutar. Türkiye’de ise akvaryum balıkları üretimi için olumlu koşullar bulunmasına rağmen üretim sınırlı olup, genellikle balıklar yurtdışından ithal edilmektedir. Ülkemizdeki bu açığın kapatılabilmesi için akvaryum balıklarının, özellikle bakımının kolaylığı dolayısıyla ilk etapta tercih edilen bir tür olan Japon balığının üreme ve büyümeleri üzerine bilimsel çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  

makalenin tamamı: akuademi.net

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Üye olmadan yorum yazmak için yorumlama biçimini "adı" ya da "anonim" olarak seçebilirsiniz.